PRZEBUDOWA KWATERY NR 4 SKŁADOWISKA ODPADÓW PALENISKOWYCH – WYDZIELENIE KWATERY 4AA W ELEKTROWNI "DOLNA ODRA" dz. nr 118/34 i 331/3 obr. PNIEWO, gm. Gryfino oraz dz. nr 114/4, 233/2, 234/2 obr. WIDUCHOWA MIĘDZYODRZE gm. WIDUCHOWA

Adres:
Pniewo
Widuchowa

Zakres prac:
1. Projekt architektoniczno- budowlany w części budowlanej i instalacyjnej
2. Projekty wykonawcze
3. Wykonawstwo w zakresie objętym projektem budowlanym
4. Uzyskanie niezbędnych decyzji w imieniu Inwestora w tym m.in.: decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego, instrukcja prowadzenia składowiska odpadów

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.

Czas realizacji:
2012-2013Rekultywacja kwatery nr 3 składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

Adres:
Nowe Czarnowo

Zakres prac:
1. Projekt koncepcyjny rekultywacji kwatery z harmonogramem robót
2. Uzgodnienia , decyzje, raporty,pozwolenia konieczne do uzyskania decyzji na rekultywację
3. Roboty rozbiórkowe: demontaż podpór, wylewek, fundamentów, pomostów i częściowo studni przelewowych
4. Rekultywacja techniczna kwatery składowiska:
- niwelacja powierzchni dna kwatery nr 3
3. Rekultywacja biologiczna kwatery:
- wykonanie warstwy podglebia z mieszaniny popioło-żużli z komunalnymi osadami ściekowymi,
- ułożenie warstwy ziemi urodzajnej,
- wysiew traw

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo

Czas realizacji:
2008-2012Przebudowa składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Szczecin

Adres:
Nowe Czarnowo

Zakres prac:
- projekt technologiczny przebudowy składowiska odpadów i zagospodarowania terenu + BIOZ
- projekt dróg technologicznych na terenie składowisku odpadów
- wykonawstwo w zakresie ujętym w projekcie budowlanym

Inwestor:
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.

Czas realizacji:
2010-2012Odbudowa kanału Pulsa II

Zakres prac:
- projekt budowlany
- projekt wykonawczy
- kosztorys inwestorski
- przedmiar robót
- specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót
- operat dendrologiczny
- operat wodno-prawny
- raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Zamawiający:
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Gorzowie Wlkp.

Czas realizacji:
2010-2013Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście

Adres:
Świnoujście

Zakres prac:
- projekt budowlany branża melioracyjna i elekryczna
- projekt wykonwaczy
- kosztorys inwestorski
- przedmiar robót
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
- operat dendrologiczny

Inwestor:
Miasto Świnoujście

Czas realizacji:
2010-2012Rzeka Szprotawa - odbudowa i rekonstrukcja odcinka rzeki

Zakres prac:
- Rzeka Szprotawa - odbudowa i rekonstrukcja odcinka rzeki - przygotowanie dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji oraz o uwarunkowaniach środowiskowych, raport oddziaływania na środowisko, podkłady geodezyjne, dokumentacja geotechniczna, operat dendrologiczny
- opinia o stanie technicznym posadowienia budynków
- badanie osadów dennych
- projekt budowlany, projekt wykonawczy
- operat wodno prawny, kosztorys inwestorski


Zleceniodawca:
Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze

Czas realizacji:
2007Budowa miejsca magazynowania "A" popioło-żużli wydzielonego z kwatery 4B składowiska odpadów produkcyjnych w Elektrowni "Dolna Odra", wchodzącej w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Adres:
Nowe Czarnowo

Zakres prac:
- wbudowanie ca 355 800,00 m3 popioło-żużla,
- wykonanie studni przelewowych, kolektora wody nadosadowej,
- uszczelnienie dna i skarp kwatery geomembramą PEHD,
- wykonanie dróg tymczasowych oraz dróg betonowych, rurociągów pulpy popiołowej wraz z wylewkami,
- wykonanie i montaż podpór i estakad stalowych pod rurociągi, montaż rurociągów stalowych na estakadach, malowanie wszystkich elementów stalowych i rurociągów,
- oświetlenie kwatery, sieć tryskaczowa, sieć drenażowa,
- humusowanie i obsianie trawą skarp,
- opracowanie instrukcji eksploatacji miejsca magazynowania A popioło-żuzli.

Zleceniodawca:
Zespół Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2007Projekt wzmocnienia i przebudowy fundamentów pod zmodernizowane turbozespoły

Zakres prac:
-sporządzanie i uaktualnianie inwentaryzacji stanu istniejącego turbozespołów i fundamentów oraz opracowanie projektu wzmocnienia i przebudowy fundamentów pod zmodernizowane turbozespoły.
- uzyskanie niezbędne uzgodnienia, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę.
- kierowanie robotami budowlanymi , dokonanie czynności związanych ze zgłoszeniem zakończonych robót do Państwowego Nadzoru Budowlanego.

Zleceniodawca:
Zespół Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2004-2006Budowa kwatery Nr 3 wydzielonej z kwatery 1/2/3 składowiska popioło-żużla w Elektrowni Dolna Odra

Zakres prac:
- ukopanie, dowiezienie i wbudowanie na kwaterze 176 450,00 m3 popioło-żużla, w tym: zasypanie i zagęszczenie wgłębień w dnie kwatery, wbudowanie jako podłoże pod geomembramę, budowa wału wydzielającego kwaterę 3 z kwatery 1/2/3.
- wykonanie 2 studni przelewowych, O2200 mm, gł. 6,00 m, w tym: wykonanie wykopów, fundamentów żelbetowych - 20,80 m3,zmontowanie i posadowienie 2 studni stalowych, wykonanie i zamontowanie konstrukcji pomostów dojściowych do studni
- wykonanie kolektora wody nadosadowej, z rur stalowych, O813,0/10,0mm, L=520,55 m, w tym: wykopy o objętości łącznej 4 080,00 m3, odwodnienie wykopu na czas budowy, przecisk rurociągu pod wałami o długości 34,00 m, rurociąg w wykopie, z podłączeniem do studni przelewowych.
-wykonanie uszczelnienia dna i skarp kwatery geomembramą PEHD grubości 1,5 mm , w tym: podłoża z popioło-żużla, warstwa grub. 30,00 cm, zagęszczona do d = 095, (58 499,00 m3),uszczelnienie dna kwatery geomembramą PEHD gr.1,5 mm, - dno kwatery - 263 350,00 m2,
- skarpy obwałowań - 23 900,00 m2,
- kotwienie geomembramy na skarpach - 2 550,00 mb,
- uszczelnienie przejść przez geomembramę podpór wylewek 74 szt, studni 2 szt.,
- wykonanie rurociągów pulpy popiołowej, o łącznej długości 960,44, w tym:wykopy pod fundamenty podpór ,fundamenty żelbetowe pod podpory - 42,23 m3,wykonanie i montaż podpór i estakad stalowych pod rurociągi, z wykonaniem ograniczników na podporach, montaż rurociągów stalowych na estakadach
- czyszczenie rur, malowanie wszystkich elementów stalowych i rurociągów, humusowanie i obsianie trawą skarp.

Zleceniodawca i Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2004-2005

Budowa kwatery Nr 1/2 wydzielonej z kwatery 1/2/3 składowiska popioło-żużla w Elektrowni Dolna Odra

Zakres prac:
- ukopanie, dowiezienie i wbudowanie na kwaterze jako podłoże pod geomembramę 113 850,00 m3 popioło-żużla.
- wykonanie remontu 2 studni przelewowych, O2200 mm, gł. 6,00 m, polegającym na dorobieniu brakujących zastawek, wyprostowaniu prowadnic itp.
- wykonanie uszczelnienia dna i skarp kwatery geomembramą PEHD grubości 1,5 mm, w tym:
  1) wykonanie podłoża z popioło-żużla, warstwa grub. 30,00 cm, zagęszczona do
Id = 095, (103 500,00 m3),
  2) uszczelnienie dna kwatery geomembramą PEHD gr.1,5 mm, - dno kwatery - 345 000,00 m2,
- skarpy obwałowań - 36 600,00 m2,
- kotwienie geomembramy na skarpach - 3 775,00 mb,
- uszczelnienie przejść przez geomembramę podpór wylewek 94 szt, studni 2 szt., - Wykonanie 1 500,00 m2 dróg tymczasowych z płyt żelbetowych.

Zleceniodawca i Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2004-2005

Wykonanie projektów budowlano wykonawczych na przebudowę składowiska popioło-żużla , o powierzchni 36,0 ha i wysokości obwałowań ca 6,0m

Zakres prac:
- decyzja o warunkach zabudowy,
- raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- podkłady geodezyjne dla terenu objętego zadaniem,
- wiercenia geologiczne i dokumentacja geologiczna, opinia dotycząca stateczności obwałowania,
- projekt budowlano-wykonawczy reprofilacji skarp i półek kwater 1,2,3 z drenażem (L = 860 m , O 200mm) oraz obwałowania zbiorników osadów, przepompowni o wydajności 20 dcm3/s, rurociągu tłocznego (l = 480,00m , O200mm), kolektorów wody nad osadowej (L = 900,00m , O = 500 mm), linii energetycznej, napowietrznej (30 kV , L= 1,0 km)zasilającej agregaty pompowe,
- raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Etap PB) i uzyskanie decyzji Wojewody zatwierdzającej Raport,
- inwentaryzacja zieleni (drzewostan) , uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji zezwalającą na wycinkę 766 drzew oraz 739 m2 krzewów,
- niezbędne decyzje i pozwolenia, w tym: pozwolenie na budowę , kosztorysy inwestorskie.

Zleceniodawca i Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2001-2002

 

Aneks do ww. projektu obejmujący przebudowę składowiska w celu przystosowania kwater 1 i 2 składowiska na miejsca magazynowania odpadów A i B. w tym:
- wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie decyzji Wojewody zatwierdzającą ten Raport, decyzja o warunkach zabudowy.
- podkłady geodezyjne dla terenu objętego zadaniem, wiercenia geologiczne, dokumentacja geologiczna
- projekt budowlany zagospodarowania terenu, projekt budowlano-wykonawczy wału działowego dzielącego kwatery 1 i 2 ,projekt budowlano-wykonawczy czaszy składowiska (12,0 ha) z uszczelnieniem dna i skarp geomembramą PEHD gr. 2,0 mm, projekt rurociągu wody nad osadowej, przebudowy rurociągu pulpy na podporach stalowych, sieci deszczowej (zraszającej) dla pow. 12,0 ha i długości rurociągów 3 600,00m, O110 mm oraz rurociąg w ziemi o dł. 1 200,00m, O200 mm, projekt dróg na nasypach ( wały między kwaterami), nasypy łącznie 95 965,00 m3, drogi dł. Ca 500,00m o nawierzchni żelbetowej dwuwarstwowe o grub. 20 cm. - Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, inwentaryzacja zieleni (drzewostan).
- uzgodnienia projektów, decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę
- kosztorysy inwestorskie, nadzór autorski.
- zgłoszenie zamiaru użytkowania, zgłoszenie zakończenia budowy do Państwowego Inspektora Budowlanego, udział w kontroli budowy , instrukcję eksploatacji składowiska odpadów oraz eksploatacji miejsc magazynowania A i B popioło-żużla w Elektrowni POMORZANY.

Zleceniodawca i Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2002-2006Projekt budowlano-wykonawczy makroniwelacji terenu z wykonaniem parkingu dla samochodów osobowych na terenie Elektrowni "Dolna Odra"

Adres:
Nowe Czarnowo

Zakres prac:
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- projekt budowlano-wykonawczy makroniwelacji terenu z budową parkingu
  z wykorzystaniem gruzu z rozbiórek do makroniwelacji,
- projekt odwodnienia terenu i pozwolenie wodnoprawne,
- decyzja o pozwoleniu na budowę.

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2001-2002Projekt i wykonanie "poletek" doświadczalnych na terenie Elektrowni "Dolna Odra"

Adres:
Nowe Czarnowo

Zakres prac:
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
- projekt budowy "poletek" doświadczalnych do określenia wpływu popiołożużli
  na środowisko wód podziemnych, projekt technologiczny opracowany został przy
  ścisłej współpracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
  pod kierownictwem prof. Jacka M. Łącznego,
- decyzja o pozwoleniu na budowę,
- wykonanie "poletek" w następującym zakresie:
      - 4 lizymetry z odprowadzeniem wód do przepompowni,
      - przepompownię z przyłączem energetycznym,
      - zagospodarowanie terenu z ogrodzeniem i drogami wewnętrznymi.
  

W trakcie realizacji na życzenie inwestora dostosowaliśmy teren do założenia
modelu badawczego do badania upraw na popiołożużlach przez Akademię
Rolniczą, która we własnym zakresie wykonała 46 różnego rodzaju mieszanek
glebowych i założyła uprawy.

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2001-2002Modernizacja składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni "Pomorzany"

Adres:
ul. Szczawiowa, Szczecin

Zakres prac:
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- projekt zabezpieczeń istniejącego składowiska odpadów produkcyjnych na terenie
  elektrowni Pomorzany, polegających na wykonaniu drenażu i reprofilacji skarp,
  budowie przypory, przepompowni z rurociągiem tłocznym i przyłącza
  energetycznego,
- decyzja  o pozwoleniu na budowę,
- pełnienie nadzoru autorskiego.

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2001-2002 (projekt)Podniesienie obwałowań składowiska odpadów produkcyjnych Elektrowni Szczecin

Adres:
ul. Ks. Anny, Szczecin

Zakres prac:
- Decyzja o pozwoleniu na budowę, 
- Podniesienie obwałowań (I i II etap), instalacja tryskaczowa, instalacja
  rozprowadzająca mieszaninę popiołowo-żużlową,
- Opracowanie instrukcji eksploatacji składowiska,
- Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2001-2002Rekultywacja składowiska odpadów komunalno-przemysłowych o powierzchni 3,6 ha z wykorzystaniem popiołożużli z elektrowni i budową na zrekultywowanym terenie placu manewrowo-odkładczego w Elektrowni "Dolna Odra"

Adres:
Nowe Czarnowo 

Zakres prac:
- koncepcja rekultywacji składowiska odpadów komunalno-przemysłowych,
- ocena oddziaływania na środowisko,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- projekty budowlano-wykonawcze i technologiczne,
- niezbędne decyzje i pozwolenia, w tym: pozwolenie na budowę i decyzja o
  kierunku rekultywacji,
- generalne wykonawstwo prac budowlanych,
- pozwolenie na użytkowanie i decyzja o zakończeniu rekultywacji.

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
1999-2001Projekt eksploatacji kwater 4A i 4B składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni "Dolna Odra"

Adres:
Nowe Czarnowo

Zakres prac:
- projekt eksploatacji kwatery 4A i 4B składowiska w Elektrowni Dolna Odra,
- uzyskanie w zastępstwie Inwestora pozwolenie na użytkowanie
  składowiska odpadów paleniskowych ze zmianą sposobu użytkowania tej części
  składowiska (kwatera 4A i 4B) ze stałego na rotacyjne.

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2000-2001 
Kompleksowe usługi projektowe w zakresie budownictwa. Opracowania z zakresu ochrony środowiska. Nadzory autorskie i inwestorskie. Badana geologiczne gruntów. Szacowanie nieruchomości i obrót nieruchomościami.
by studio-online.pl