Dostosowanie systemu monitoringu składowisk odpadów w Zespole Elektrowni Dolna Odra S.A. do wymagań prawnych

Adresy:
- składowisko odpadów nieprodukcyjnych w Elektrowni "Dolna Odra", o powierzchni 3,5ha, Nowe Czarnowo
- składowisko odpadów produkcyjnych (paleniskowych) w Elektrowni "Dolna Odra", o powierzchni 346,97 ha, Nowe Czarnowo
- składowisko odpadów produkcyjnych (paleniskowych) w Elektrowni "Pomorzany", o powierzchni 15,78 ha, Szczecin
- składowisko odpadów produkcyjnych (paleniskowych) dla Elektrowni "Szczecin", przy ul. Ks. Anny , o powierzchni 7,2 ha, Szczecin

Zakres prac:
- Firma Projbud ustaliła w imieniu ZEDO S.A. parametry meteorologiczne rejonu składowisk.
- zinwentaryzowała istniejącą infrastrukturę monitoringu składowisk.
- wykonała wiercenia do badań geologicznych i opracowała dokumentację geologiczną dla każdego składowiska na wykonanie monitoringu.
- opracowała wnioski i w imieniu ZEDO S.A. uzyskała urzędowe pozwolenia na wykonanie monitoringu dla każdego składowiska oddzielnie.
- wykonała i wbudowała piezometry na każdym składowisku, zgodnie z wydanymi Pozwoleniami.
- opracowała "Dokumentację geologiczną wykonanych otworów obserwacyjnych do monitoringu" na każdym składowisku.
- uzyskała urzędowe zaświadczenia o przyjęciu bez zastrzeżeń "Dokumentacji geologicznej wykonanych otworów obserwacyjnych do monitoringu" dla każdego składowiska.
- opracowała Instrukcje Eksploatacji Składowiska (dla każdego składowiska).

Zleceniodawca:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2004-2006Budowa komina żelbetowego w elektrowni "Pomorzany" w Szczecinie

Zakres prac:
- opracowanie materiałów oraz wniosków i uzyskanie w imieniu Zedo s.a. decyzję o warunkach zabudowy.
- uzyskanie uzgodnienia wojewody zachodniopomorskiego (decyzja) o zgodności rozwiązań projektowych z przepisami o ochronie środowiska.
- monitorowanie przebiegu prac pod kątem zgodności z projektem i przepisami prawa budowlanego.
- opracowanie analizy rozprzestrzeniania się spalin z pozostałości komina opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na wykonanie tymczasowej stacji pomiaru zanieczyszczeń powietrza.
- po zakończeniu robót związanych z budową komina i usunięcia skutków katastrofy budowlanej w zastępstwie Zedo s.a. opracowanie odpowiedniego wniosku.
- uzyskanie w naszym imieniu zezwolenie na użytkowanie komina i zezwolenie na emisję gazów do powietrza atmosferycznego

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2002-2004AUTOMATYCZNE STACJE POMIAROWE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ przy ul. Andrzejewskiego, Łącznej i Piłsudskiego w Szczecinie

Zakres prac:
- opracowanie projektów koncepcyjnych dla każdej z trzech stacji.
- opracowanie raporów oddziaływania na środowisko dla każdej stacji.
- opracowanie odpowiednich wniosków.
- opracowane projekty budowlano-wykonawcze dla każdej stacji.
- niezbędne uzgodnienia projektów przewidziane prawem budowlanym i o ochronie środowiska.
- opracowanie wniosków i i uzyskanie pozwolenia na budowę.
- opracowanie (kosztorysy inwestorskie i ślepe).
- czynny udział w postępowaniu wyłaniającym wykonawcę robót.
- pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie zakończenia robót.
- dokonanie rozliczenia zadania inwestycyjnego.

Wykonawca:
Zespole Elektrowni Dolna Odra S.A.

Czas realizacji:
2004-2006Opracowanie wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla elektrowni wchodzących w skład ZEDO S.A. i reprezentowanie ZEDO S.A. w postępowaniu administracyjnym związanym z wydaniem pozwoleń.

Zakres prac:
- przegląd instalacji eksploatowanych w ZEDO S.A. pod kątem spełnienia przez te instalacje wymagań wynikających z obowiązujących w Polsce przepisów ochrony środowiska.
- opracowanie wstępne projektów wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji eksploatowanych Zleceniodawcę
- przygotowanie wniosków końcowych, złożenie do właściwego organu, reprezentowanie ZEDO S.A. przed organami administracji publicznej w sprawie wydania pozwoleń i w sprawach z tym związanych.
- uzyskanie w imieniu Zleceniodawcy nw. pozwolenia zintegrowane:

1) na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw, obejmującej bloki A i B w Elektrowni POMORZANY przy ul. Szczawiowej 25/26 w Szczecinie oraz kotły wodne KW-1 i KW-2 w Elektrowni POMORZANY przy ul. Szczawiowej 25/26 w Szczecinie
2) na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw położonej na terenie Elektrowni SZCZECIN przy ul. Gdańskiej 34 w Szczecinie
3) na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw, obejmujące bloki 1 - 4 w Elektrowni DOLNA ODRA w Nowym Czarnowie Gm. Gryfino

- przeprowadzenie w imieniu mocodawcy procedurę związaną z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla Zespołu Elektrowni "Dolna Odra" S.A. w Nowym Czarnowie - Elektrownia DOLNA ODRA..

Zleceniodawca i Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2005-2006Urządzenia ograniczające hałas

Adres:
El. "Dolna Odra" Nowe Czarnowo, El. "Pomorzany" ul. Szczawiowa, El. "Szczecin" ul. Gdańska Szczecin

Zakres prac:
- projekt urządzeń ograniczających hałas w Elektrowniach ZEDO S.A.,
- decyzja o pozwoleniu na budowę dla obiektów w Elektrowni Pomorzany,
- zgłoszenie rozpoczęcia robót dla obiektów w Elektrowni Dolna Odra
  i Elektrowni Szczecin,
- uzyskanie zaświadczeń o braku sprzeciwu w rozpoczęciu robót.

Zleceniodawca i Inwestor:

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Okres realizacji:
2003r.Rozbudowa i modernizacja obiektu pompowni na terenie składowiska Elektrowni Szczecin

Adres:
ul. Ks. Anny w Szczecinie

Zakres prac:
- projekt rozbudowy i modernizacji budynku pompowni na terenie składowiska
  odpadów produkcyjnych El. Szczecin,
- decyzja o pozwoleniu na budowę.

Powierzchnia zabudowy:
210,81 m2

Kubatura:
1069,86 m3

Zleceniodawca i Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Okres realizacji:
2002-2003

Magazyn odpadów olejowych - budynek ze stanowiskami olejowymi, myjnią i przepompownią

Adres:
Nowe Czarnowo

Powierzchnia zabudowy:
95,35 m2

Zakres prac:
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- projekty wszystkich branż oraz technologia,
- decyzja o pozwoleniu na budowę.

Zleceniodawca i Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
20002-2003Wzmocnienie konstrukcji wsporczej dla Elektrofiltru nr 2 kotła WP-120 nr 2 w Elektrowni "Pomorzany"

Adres:
Elektrownia "Pomorzany" ul. Szczawiowa, Szczecin

Zakres prac:
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- projekt wzmocnienie konstrukcji wsporczej dla Elektrofiltru nr 2 kotła WP-120 nr 2
  w Elektrowni Pomorzany w Szczecinie,
- decyzja o pozwoleniu na budowę.

Zleceniodawca:
Budownictwo Energetyczne Energobudowa S.A. Oddział Opole

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2000-2002Instalacja odsiarczania spalin dla bloku 7 i 8 z kominem dla bloków 5-8 w Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie

Adres:
Nowe Czarnowo

Zakres prac:
- koordynacja prac przedprojektowych,
- ocena oddziaływania na środowisko  i uzgodnienia w zakresie
  ochrony środowiska,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- ocena oddziaływania na środowisko na etapie projektu budowlanego,
- badania geologiczne podłoża i dokumentacja geologiczno-inżynierska,
- decyzja o rozwiązaniach projektowych w zakresie ochrony środowiska,
- uzyskanie w zastępstwie Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę,
- kontrolne pomiary akustyki z opracowaniem projektów i wykonaniem osłon
  obniżających hałas dla urządzeń emitujących hałas ponad dopuszczalny poziom,
- zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie w zastępstwie Inwestora zezwolenia
  na użytkowanie instalacji.

Zleceniodawca:
KONSORCJUM: MG Engineering Lurgi Lentjes Bischoff GmbH Berliner Str. 93 D 40880 Ratingen  Niemcy;  POLIMPEX-Cekop ul.Czackiego 7/9 00-950 Warszawa

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2000-2002Instalacja odsiarczania spalin dla bloku 1 i 2 z instalacjami pomocniczymi dla bloków 1-8 w Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie

Adres:
Nowe Czarnowo

Zakres prac:
- koordynacja prac przedprojektowych,
- ocena oddziaływania na środowisko  i uzgodnienia w zakresie
  ochrony środowiska,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- ocena oddziaływania na środowisko na etapie projektu budowlanego,
- badania geologiczne podłoża i dokumentacja geologiczno-inżynierska,
- decyzja o rozwiązaniach projektowych w zakresie ochrony środowiska,
- uzyskanie w zastępstwie Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę,
- zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie w zastępstwie Inwestora zezwolenia
  na użytkowanie Instalacji Odsiarczania Spalin.

Zleceniodawca:
KONSORCJUM: S-H-L - Umwelttechnik GmbH Malstatter Markt 13 D  66-115 Saarbrucken  Niemcy;  SMS - Skandinavisk Miljo Service A/S Selsmosevej 2 DK 2630 Taastrup Dania

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
1997-2000Zabudowa turbozespołu 4UCK w Elektrowni Szczecin

Zakres prac:
- koordynacja prac przedprojektowych,
- ocena oddziaływania na środowisko  i uzgodnienia w zakresie
  ochrony środowiska,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- ocena oddziaływania na środowisko na etapie projektu budowlanego,
- badania geologiczne podłoża i dokumentacja geologiczno-inżynierska,
- decyzja o rozwiązaniach projektowych w zakresie ochrony środowiska,
- uzyskanie w zastępstwie Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę,
- zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie w zastępstwie Inwestora zezwolenia
  na użytkowanie instalacji.

Zleceniodawca:
ABB Alstom Power Sp. z o.o. w Elblągu

Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
1999-2000Przemysłowo-demonstracyjna instalacja oczyszczania spalin metodą wiązki elektronów w Elektrowni "Pomorzany" w Szczecinie

Zakres prac:
- koordynacja prac przedprojektowych,
- ocena oddziaływania na środowisko  i uzgodnienia w Ministerstwach:
  Zdrowia i Ochrony Środowiska,
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- ocena oddziaływania na środowisko na etapie projektu budowlanego,
- decyzja o rozwiązaniach projektowych w zakresie ochrony środowiska,
- uzyskanie w zastępstwie Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę,
- zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie w zastępstwie Inwestora zezwolenia
  na użytkowanie instalacji.

Zleceniodawca i Inwestor:
Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie

Czas realizacji:
2000-2001 
Kompleksowe usługi projektowe w zakresie budownictwa. Opracowania z zakresu ochrony środowiska. Nadzory autorskie i inwestorskie. Badana geologiczne gruntów. Szacowanie nieruchomości i obrót nieruchomościami.
by studio-online.pl